ایران از نظر گردشگران خارجی

ایران از نظر گردشگران خارجی چگونه است؟ آیا مردم های ایران میتونن بهترین فرهنگ غنی پارسی رو برای مسافران خارجی به نمایش بگذارند؟