شهرگردی

جاذبه های طبیعی، تاریخی و حتی صنعتی یک شهر از مهمترین عوامل جذب توریست هستند.